تعرفه های ثبت نام

هزینه ارسال مقاله:
مقاله سخنرانی :1000000تومان

مقاله پوستر 500000تومان

هزینه درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان به ازای هرنویسنده40000 تومان می باشد.

هزینه ارسال با شرکت کننده و جدا از مبالغ مذکورمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ثبت نام حضور در سمینار

  

 

1000000 تومان

ثبت نام کننده 

700000تومان

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار500000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای عموم1000000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری جهت گواهی حضور می باشد.