از خود بیگانگی


اگر با جامعه خودتان همسان نباشید اگر با آرمان ها و نهادهای جامعه تان در آشتی نباشید اگر نسبت به فرهنگ و حکومت کشورتان بدگمان یا از آنها متنفر باشید چه می شود؟ 

هگل می گوید در این صورت شما در حالتی از خود بیگانه به سر می برید.از خودبیگانگی را عموما چونان حس بیگانه شدن ،مسدود شدن،زندگی مشترک حس خارجی بودن معنا کرده اند.

درباره از خودبیگانگی تفسیرهای گوناگونی به عمل آمده است.باخود غریبه گی ،بریدن از احساس ها یا هویت خود، احساس ناهنجاری ،پوچی و بی معنایی و حقارت.

برگرفته از متن کتاب از سقراط تا سارتر .ص ۳۲۳ نوشته:ت.ز.لاوین