عدالت اجتماعی


انسان ها در معیارهای انسانی نظیر عدالت و حقوق شهروندی سهیم اند و درقبال وقایع اجتماعی مسئولیت اخلاقی داوری دارند لذا هر کجا معیارهای عام و مطلق عدالت انکار ،نقض یا تحریف شود می بایست صدای اعتراض خود را بلند کنند.