تمدید تاریخ برگزاری کنفرانس


دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم به اطلاع می رساند ،طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای سیاستگذاری ،برگزاری رویداد بشرح تارنمای سایت کنفرانس، پانزدهم مردادماه  ۱۴۰۲ می باشد.