فیلمنامه بی نگاه


شنبه دوم دیماه ۱۴۰۲ اجازه فقط یکبار تولید از روی فیلمنامه داستانی بی نگاه که کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به آقای اسرافیل شیرازی نویسنده آن می باشد در ازای دریافت مبلغ پنج میلیون تومان به آقای هادی کلاته آقا محمدی بعنوان کارگردان و تولید کننده داده شد. فیلمنامه سه صفحه می باشد و هرگونه دخل و تصرف و یا تغییر در متن و نام اثر ممنوع بوده و تنها در صورت کسب رضایت کتبی نویسنده میسر می باشد. تهیه کننده فیلم آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا