خانم دکتر فاطمه حمیدی نوا


سرکارخانم دکتر فاطمه حمیدی نوا، مدرس دانشگاه ،  به کادر کمیته علمی و داوری یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوستند.