جناب آقای دکترمحمود سمیعی نصر


جناب آقای دکترمحمود سمیعی نصر عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس موسسات بین المللی و داخلی در زمینه برند سازی به کادر کمیته علمی و داوری یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوستند.