شرکت فنی و مهندسی آریا اندیشه صنعت اکسین (سهامی خاص)


شرکت فنی و مهندسی آریا اندیشه صنعت اکسین (سهامی خاص) به رئیس هیئت مدیره سید محمدرضا حسینی علی آباد ،حامی معنوی یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم گردید.