کارگاه مقاله نویسی و پژوهش


چهارشنبه هجدهم مردادماه ۴۰۲

دوازدهمین و آخرین جلسه کارگاه مقاله نویسی با حضور مدرس محترم دوره جناب آقای دکتر وحید حجتی نیکو از ساعت ده لغایت ۱۲ برگزار گردید.

با آرزوی موفقیت برای فراگیران دوره در زمینه ی علم و پژوهش.