کارگاه مقاله نویسی و پژوهش


شنبه بیست و چهارم تیرماه ۴۰۲

سومین جلسه کارگاه عملی مقاله نویسی و روش تحقیق با حضور جناب آقای دکتر وحید حجتی نیکو از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ برگزار گردید.

ظرفیت تکمیل می باشد.