دکتر حمید نهاردانی


دکتر حمید نهاردانی پژوهشگر برتر و استاد مدیریت دانشگاه در سبزوار به کادر کمیته علمی و داوری و اجرایی  یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوستند .