یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


اندیشکده مطالعات راهبردی ضدبازاریابی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی ،یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم را در شهر بغداد کشور عراق برگزار می نماید.

آماده ی پذیرش مقاله و ثبت نام حضوری

۲۴ دیماه ۱۴۰۲

با برنامه ی بازدید از ایوان مدائن و طاق کسری اثر بی بدیل دوره ی ساسانیان