دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


چهارشنبه بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱

هر چیز،که در جستن آنی ،آنی 

(در دانشگاه زایش علمی نمی بینیم! عصر حاضر، عصر خرد است وجنگ بر سر نخبه گی ست.به هر اندازه فکر می کنیم به همان اندازه متفاوت می شویم با شبیه سازی اثر بخشی را از انسان ها می گیریم.دانایی محدود ،تصمیمات مهم و وسیع!همواره با تل انباری از کارها و وظایف و تعهدات انجام نشده مواجهیم) 

(اطلاعات و آمارهای اقتصادی ما می بایست محرمانه باشد.اقتصاد جبران؛ وقتی که اقدامی انجام می گيرد و اثری ایجاد مي کند، چنانچه موجب برهم زدن نظم و موازنه گردد می بايست توازن و تعادل برقرار شود به عبارت دیگر متغیرها را تعدیل نماییم و نرمال سازی با رویکرد توسعه انجام شود.کسی که بورس را اداره می کند ،خودش معامله گرست!)

(بنیاد خانواده امروز بر چه اساسی است؟خصلت تربیت در جامعه کنونی چیست؟ مدیر کسی است که شجاعت تصمیمات سخت و شهامت دفاع از تخصص را داشته باشد.

مزدور فردی است که برای چاپلوسی،تظاهر،فرمانبرداری محض،اعتقاد به باورداشت های رییس،بت سازی و بت پرستی حقوق می گیرد .

بخش هایی از فرمایشات اساتید سخنران ،دکتر وحید حجتی نیکو،پدرام موسوی،اسرافیل شیرازی دردهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم که در تهران ،دانشگاه علمی کاربردی توسعه کسب و کار _سبا_از ساعت ده لغایت ۱۳ با اجرای سرکار خانم ناهید خدادادی کارشناس ارشد حقوق و سخنرانی اساتید گرانقدر آقایان دکتر وحید حجتی نیکو با موضوعیت (بطالت اجتماعی) پدرام موسوی ،(اقتصاد جبران) و اسرافیل شیرازی (مدیر،مزدور) برگزار گردید.