پایگاه خبری کنف نشر


پایگاه خبری کنف نشر با مدیریت جناب آقای سید محمدرضا حسینی علی آباد،حامی معنوی دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم گردید.