شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی


شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طالیی تحت مدیریت جناب آقای سید محمدرضا حسینی علی آباد، حامی معنوی دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم گردید.