جناب آقای علی علیزاده


جناب آقای علی علیزاده بعنوان عضو کمیته اجرایی دهمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم منصوب شد