دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


 اندیشکده مطالعات راهبردی ضدبازاریابی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی ،دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم را 25 اسفندماه 1401 در تهران برگزار می نماید