جناب آقای حسین ایگدر


جناب آقای حسین ایگدر، مدرس دانشگاه ،  به کادر کمیته داوری یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوستند.