استارتاپ پورتفیلی


استارتاپ پورتفیلی به جمع حامیان پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ملحق شد. https://portfili.com/