امکان ثبت نام حضور در کنفرانس از طریق سایت ایوند


https://evnd.co/cs9T4

کلیه علاقه مندان به حضور در دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم می توانند از طریق سایت ایوند ثبت نام بعمل آورده و در این رویداد شرکت نمایند.