تعرفه های ثبت نام

هزینه ارسال مقاله:
مقاله سخنرانی :750000تومان

مقاله پوستر 450000تومان

هزینه درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان به ازای هرنویسنده40000 تومان می باشد.

هزینه ارسال با شرکت کننده و جدا از مبالغ مذکورمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ثبت نام حضور در سمینار

  

 

400000 تومان

ثبت نام کننده 

300000تومان

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار100000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای عموم400000تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری جهت گواهی حضور می باشد.