تعرفه های ثبت نام

 ثبت نام غیر حضوری

هزینه

 

200.000 تومان

ثبت نام کننده آزاد

180.000 تومان

ویژه دانشجویان

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

 

ثبت نام ثبت نام حضوری

هزینه

 

290.000 تومان

ثبت نام کننده آزاد

260.000 تومان

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 100,000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای عموم 150,000 تومان می باشد.

هزینه مقاله دوم و سوم (هر مقاله) 150,000 تومان می باشد.

هزینه درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان 20,000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.