کتاب بازیگری و دیگر هیچ،اسرافیل شیرازی،بازیگری سینما،آموزشگاه سینمایی آپادانا،تست بازیگری،استعدادیابی،پرورش،پانتومایم،هنر