همایش بین المللی مدیریت ، اسرافیل شیرازی،بهمن مقیمی،تفلیس،دانشگاه جورجیا