هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم،اصفهان،ضدبازاریابی،اسرافیل شیرازی،مقاله،پژوهش،دیماه 98،فروش نداریم