موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین اردبیل، کنفرانس، نقد و واکاوی مدیریت، هزاره سوم