فرزاد رمضانی،کنفرانس نقد،مدیریت،هزاره سوم،جزیره کیش،ضدبازاریابی،پژوهش،کمیته داوری

  • فرزاد رمضانی

    فرزاد رمضانی

    جناب آقای فرزاد رمضانی راد دانشجوی دکترای تخص ...

    تاریخ انتشار : یکشنبه، 15 مهر 1397

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه