ششمین کنفرانس بین المللی،نقد و واکاوی،مدیریت،هزاره سوم،آنتی مارکتینگ،اسرافیل شیرازی،دکترین ضدبازاریابی،دانشگاه فردوسی،مشهد،پژوهش