دکتر مهدی رفتاری

  • برند سازی شخصی

    برند سازی شخصی

    برند سازی شخصی تمرکز تمایز تناسب تداوم تعامل

    تاریخ برگزاری : 1395/09/26

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه