حمله تروریستی،اهواز،سالروز ارتش،هفته دفاع مقدس،امنیت،مدیریت استراتژیک،کنفرانس نقد