اسرافیل شیرازی،ضدبازاریابی،سمینار بین المللی،دکترین ضدبازاریابی،مقاله علمی،انجمن مدیریت بازرگانی،اتاق بازرگانی ایران،انجمن صنفی ایران،دانشگاه تبریز،دکتر سلیمان ایرانزاده،پیام نور اردبیل،فروش نداریم