اسرافیل شیرازی،ضدبازاریابی،بیستمین سمینار،استانبول ،ترکیه،رویدادمعتبر،بین المللی،مبانی ضدبازاریابی،Antimarketing