اسرافیل شیرازی،دکتر انور عنایتی،دکتر سلیمان ایرانزاده،بازاریابی،ضدبازاریابی،دکترین آنتی مارکتینگ،کنفرانس نقد مدیریت