اسرافیل شیرازی، مدیریت، سینمایی آپادانا، بازیگری سینما، تست بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، پوران درخشنده، بهتزین آموزشگاه،کتاب بازیگری و دیگر هیچ،مدیریت دانش،کارآفرینی،پژوهش هنر

  • نخستین دوره تربیت مربی

    نخستین دوره تربیت مربی

    اسرافیل شیرازی در گفتگو با نخست عنوان کرد. ...

    تاریخ انتشار : پنجشنبه، 25 دی 1399

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه