مناظره در علامه

مناظره در علامه

مناظره جنجالی مارکتینگ و انتی مارکتینگ

دسته بندی:
تصاویر سومین کنفرانس در دانشگاه علامه
کلمات کلیدی :
اسرافیل شیرازی،عبدالحمید ابراهیمی،پدر بازاریابی،فیلیپ کاتلر