مناظره در علامه

مناظره در علامه

مناظره جنجالی مارکتینگ و انتی مارکتینگ

دسته بندی:
تصاویر سومین کنفرانس در دانشگاه علامه
کلمات کلیدی :
مناظره علمی،اسرافیل شیرازی،عبدالحمید ابراهیمی،دانشگاه علامه