سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی با مناظره جنجالی دکتر عبدالحمید ابراهیمی و اسرافیل شیرازی برگزارشد.

دسته بندی:
تصاویر سومین کنفرانس در دانشگاه علامه
کلمات کلیدی :
سومین کنفرانس،نقد،دکترعبدالحمید ابراهیمی،اسرافیل شیرازی