سخنرانی دکتر هادی کریمی

سخنرانی دکتر هادی کریمی

سخنرانی دکتر هادی کریمی با موضوعیت نقد چالش های مدیریت

دسته بندی:
تصاویر کنفرانس دوم
کلمات کلیدی :
دکتر هادی کریمی،کنفرانس بین المللی نقد،اسرافیل شیرازی،انتی مارکتینگ