دومین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مشهد

دومین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مشهد

دومین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مشهد

دسته بندی:
تصاویر کنفرانس دوم
کلمات کلیدی :
اسرافیل شیرازی
میلاد امام رضا
انتی مارکتینگ
ابر ژنوم
دومین کنفرانس نقد مدیریت