برگزاری اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در دانشگاه فردوسی برگزار شد

دسته بندی:
دبیرخانه کنفرانس
کلمات کلیدی :
Anti marketing
انتی مارکتینگ
اسرافیل شیرازی
esrafil shirazai
کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
دانشگاه فردوسی
نقد
مدیریت