برگزاری نشست تخصصی درک اهمیت و ضرورت انتی مارکتینگ در اقتصاد مقاومتی

برگزاری نشست تخصصی درک اهمیت و ضرورت انتی مارکتینگ در اقتصاد مقاومتی

باز خوانی دکترین آنتی مارکتینگ در ستاد اقتصاد مقاومتی فریمان

دسته بندی:
دبیرخانه کنفرانس
کلمات کلیدی :
فرمانداری فریمان
اقتصاد مقاومتی
کار گروه آموزشی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اسرافیل شیرازی
انتی مارکتینگ
ضدبازاریابی