گزارش تصویری نقد آموزش عالی از منظر مدیریت

گزارش تصویری نقد آموزش عالی از منظر مدیریت

برگزاری نشست نقد آموزش عالی از منظر مدیریت در دانشگاه فردوسی مشهد

دسته بندی:
نشست های نقد
کلمات کلیدی :
دانشگاه فردوسی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر محمدرضا آهنچیان
اسرافیل شیرازی
انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی