کنفرانس شیراز

کنفرانس شیراز

ارائه مبانی انتی مارکتینگ در دانشگاه شیراز

دسته بندی:
تصاویر سومین کنفرانس در دانشگاه علامه
کلمات کلیدی :
مبانی انتی مارکتینگ،اسرافیل شیرازی،دانشگاه شیزراز،ضد بازاریابی