کلوپ مدیران

کلوپ مدیران

11 آبان 95

دسته بندی:
نشست های نقد
کلمات کلیدی :
نقد
واکاوی
مدیریت
کنفرانس
آنتی مارکتینگ
اسرافیل شیرازی