برگزاری کارگاه آموزشی با همکاری مرکز مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد و بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی


برگزاری کارگاه آموزشی با همکاری مرکز مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد و بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی 

همزمان با برگزاری کنفرانس در 11 اسفند 95