دکتر میثم ظهوریان ريیس دفتر مطالعات فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد


جناب آقای دکتر میثم ظهوریان ریاست محترم  مرکز مطالعات فرهنگی  اجتماعی شهرداری مشهد به کمیته علمی و اجرایی کنفرانس پیوست