بازتاب نشست نقد آموزش عالی از منظر مدیریت در خبرگزاری ایسنا


مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش:تولید علم در دانشگاه مسائل جامعه
را حل نمی‌کند

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش گفت: تولید علم به تنهایی در دانشگاه‌های کشور منجر به حل مسائل موجود در جامعه و اجتماع نمی‌شود.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، دکترمحمدرضا آهنچیان در نشست نقد "آموزش عالی از منظر مدیریت" که در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه منابع انسانی موجود در دانشگاه با طرح مسئله و حل آن، نقش اساسی در تولید آن دارند، اظهار کرد: متاسفانه انتظام لازم در دانشگاه‌های ایران در این مورد وجود ندارد و در نتیجه تولید علم صورت گرفته منجر به حل مسائل موجود در جامعه و اجتماع نمی‌شود.

وی وظیفه اصلی دانشگاه را تولید علم دانست و ادامه داد: یکی از ابعاد نقد در حیطه آموزش عالی، مقوله تولید علم است.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش در خصوص تحلیل مباحث تولید علم، افزود: وظیفه دانشگاه تولید، توزیع وکاربرد علم بوده که عوامل بسیاری در کارآمد بودن هر مرتبه تاثیرگذار است که مهم‌ترین آنان اساتید و دانشجویان هستند.

اسرافیل شیرازی، دبیراجرایی کنفرانس بین‌المللی "نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم" در ادامه این نشست، عنوان کرد: جمع آوری، پردازش علم و تعریف مساله از وظایف اساسی مدیریت دانش است که نظام آموزش عالی این امر را تحت تاثیر قرار داده است.

وی، مشروعیت علم را مورد تردید قرار داد و بیان کرد: متناظرهای عدیده‌ای در بحث مشروعیت علم می‌توان برشمرد که یکی از آن‌ها پایگاه اجتماعی و کارکرد تاریخی علم است که به موجب آن فرد متعلم بر روی توده تاثیر بسزا یافته و در نگاه مردم، اعتبار و احترام اجتماعی طبقه علما و خواص را می‌یابد؛ که این نوع اقبال و تکریم مردم، به علم مشروعیت می‌بخشد. 

دبیراجرایی کنفرانس بین‌المللی "نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم" تاکید کرد: علم موجد قدرت است و قدرت علمی نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار و تحول‎‌ساز در طول تاریخ بشری موجب رشد و توسعه جوامع شده و به علم مشروعیت می‌بخشد.

شیرازی اضافه کرد: مشروعیت علم از بدیهیات است و تکیه بر طرح و حل مساله بر مبنای نیازهای حقیقی بر کارآمد بودن تولید علم و کسب قدرت اجتماعی بسیار موثر است که نباید آن را نادیده گرفت.

خبرگزاری ایسنا  کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم