بازتاب نقد آموزش عالی از منظر مدیریت در رسانه ها


تولید علم، یکی از ابعاد نقد در حیطه آموزش است

 یک مدرس دانشگاه اظهار داشت: یکی از ابعاد نقد در حیطه آموزش عالی را مقوله تولید علم است


به گزارش آسیا، نشست نقد آموزش عالی از منظر مدیریت، از سلسله نشست‌های کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و اصحاب رسانه برگزار گردید.

محمدرضا آهنچیان، مدرس دانشگاه در این نشست یکی از ابعاد نقد در حیطه آموزش عالی را مقوله تولید علم عنوان کرد و افزود:  کار اصلی دانشگاه را تولید علم برشمردند و منابع انسانی موجود در دانشگاه با مسأله یابی و طرح مسأله و حل آن، نقش اساسی در تولید آن دارند.

محمدرضا آهنچیان در ادامه اظهار داشت: متاسفانه انتظام لازم در دانشگاه های ایران در این مورد وجود ندارد و در نتیجه تولید علم صورت گرفته منجر به حل مسائل موجود در جامعه و اجتماع نمی شود.


 پایگاه اجتماعی و کارکرد تاریخی، از متناظرهای مشروعیت علم


اسرافیل شیرازی با اشاره به مسئله مدیریت  دانش، اظهار داشت: کار جمع آوری، پردازش علم و تعریف مساله از وظایف اساسی مدیریت دانش است که نظام آموزش عالی این امر را تحت تاثیر قرار داده است.

شیرازی، بیان کرد: متناظر های عدیده ای در بحث مشروعیت علم می توان برشمرد یکی از این متناظرها پایگاه اجتماعی و کارکرد تاریخی علم است که به موجب آن فرد متعلم بر روی توده تاثیر بسزا گذاشته و در نگاه مردم، اعتبار و احترام اجتماعی طبقه علما و خواص را می یابد و این نوع اقبال و تکریم مردم، به علم مشروعیتی مردمی می بخشد.

 شیرازی اظهار داشت: علم موجد قدرت است و قدرت علمی نیز بعنوان یک عامل تعیین کننده و تاثیر گذار تحول ساز در طول تاریخ بشری موجب رشد و توسعه جوامع گردیده و به علم مشروعیت بخشیده است. 

وی افزود: مشروعیت علم از بدیهیات است و تکیه بر طرح مساله  حل مساله بر مبنای نیازهای حقیقی بر کارآمد بودن تولید علم و کسب قدرت اجتماعی بسیار موثر است که نباید آن را نادیده انگاشت.

گفتنی است کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سومدر 5 اسفند ماه 95 در دانشگاه فردوسی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
تهران برگزار خواهد شد.
  کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
روزنامه اقتصادی آسیا

دانشگاه فردوسی مشهد