مدل رشد و توسعه از نظر کنفوسيوس


مدل رشد و توسعه از نظر کنفوسيوس:

(( براي افزايش ثروت ملت بايد اصل مهمي را رعايت کرد ، کساني که آن را توليد مي کنند بايد متعدد باشند .کسانيکه مصرف مي کنند کم باشند .کسانيکه آن را ايجاد مي کنند سريع باشند و کسانيکه ان را مورد استفاده قرار مي دهند کند باشند تنها در اين صورت ثروت همواره کافي خواهد بود.))