انعکاس نشست عرضه و تقاضا در تابناک رضوی


به گزارش تابناک رضوی، اسرافیل شیرازی در نشست تخصصی نقد عرضه و تقاضا با محوریت بررسی و تحلیل مصرف گرایی و ثمرات آن در جامعه که در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد بیان کرد: گردش مالی عرصه سوداگری به سیستم تولید آسیب می‌زند و سبب کاهش تولید ناخالص ملی می گردد.
وی با بیان اینکه تولید دوران امروز تابع الگوی فروش بازاریاب‌ها نیست، گفت: تولید بر اساس تقاضای خود انگیخته بومی، کم و زیاد می شود و نیاز بر اساس الگویی طبیعی که امری درونی است و اشخاص بر حسب طبیعت خود برای رفع آن اقددام می‌کنند.
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزار سوم عنوان کرد: خرید با هدف کسب ارزش از سوی خریدار و با آگاهی انجام می‌شود.
وی افزود: مرسدس بنز اجازه نمی‌دهد که یک مکانیک یا بازاریاب محصولات او را توضیح دهد یا تبلیغ کند، بلکه معتقد است هر کس بايد خودش تعریف خود را از محصولات بنز ارائه دهد.
شیرازی اظهار كرد: استراتژی قدرت کارتل‌ها و شرکت‌های اقماری صرفا در حساب‌رسی بانکی نیست؛ بلکه سلطه جویی کارتل‌ها راه را به سمت تعیین آینده بشر تعقیب نموده و این امر را از طریق الگوی تولید کالایی جدید و روانه ساختن آن به بازار و فروختن جنس بورژوای جامعه به این نحو به انجام می رساند که چنانچه کالا توسط طبقات مرفه خریداری و به مصرف برسد سایر اقشار جامعه و طبقات چنانچه به کالای مزبور دسترسی یابند ارضا و اقناع می‌شوند در غیر اینصورت خیر و حاصل آن سرخوردگی می‌شود.
وی با بیان اینکه بشر هزاره سوم به فرهنگ متعهد است گفت: در تولید کالا مولفه‌های دیگری مانند ساختار اجتماعی، میزان رضایت و ساختار اجتماعی نیز موثر است.
شیرازی تاکید کرد: فعالیت اقتصادی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است اما در دمینوی بازار یابی فروش بیشتر زمانی ات که تعادل به هم بخورد و امروزه بازار یابی با رویکرد اینکه دنیا را فروشگاه بزرگی ببینند تا محصولات خود را به فروش برسانند منسوخ شده است.

مدیریت عمومی  کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  تابناک رضوی  توليد ناخالص ملي