انعکاس نشست عرضه و تقاضا در رسانه ها


اسرافیل شیرازی عصر چهارشنبه در نشست تخصصی 'نقد عرضه و تقاضا' در مشهد افزود: توسعه با نفی سلطه گری و دلالی مفهوم پیدا می کند.
وی اظهار کرد: اقتصادی که تولید خود را می خواهد حفظ کند توجهی به دلالها ندارد و فعالیت سوداگری را باید رد کند.
وی با بیان اینکه فعالیت سوداگری به سیستم تولید آسیب می زند گفت:گردش مالی در این عرصه باعث افول تولید ناخالص ملی می شود.

شیرازی افزود: تولید امروزه تابع الگوی فروش بازاریاب نیست بلکه بر اساس تقاضای خود انگیخته بومی، کم و زیاد می شود به این معنا که خود افراد به نتیجه ای می رسند که شیء خریداری شده مورد نیازشان می باشد.
وی اظهار کرد: گاهی الگوی غلط رفتاری باعث افول یک سازمان یا شرکت می شود. 
کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، 25 آذر با حضور استادان دانشگاهی و متخصصان عرصه مدیریت و بازرگانی از داخل و خارج کشور در مشهد برگزار می شود.

خبرگزاری دانشجو  نقد و واکاوی مدیریت    ایرنا